Dėkingumo, Vienybės ir Gailestingumo kelionė su Kryžium per

Misija gimė 2003 metais per Velykas, Jėzaus Kristaus Prisikėlimo dieną: „ Imkite Kryžių ir neškite per visas pasaulio sostines“, ir taip dėkokite Viešpačiui Dievui už mūsų Išgelbėjimą. Taip gimė pradinė Kryžiaus kelionės Dėkingumo už mūsų Atpirkimą intencija.
2004 m. kovo 10 d. Vatikane Romoje Popiežius Jonas Paulius II palaimino organizatorius šiai misijai įgyvendinti.
Kryžiaus Padėkos kelionė su kryžiumi iš ąžuolo prasidėjo Lvove (Ukraina), kur 2004m. lapkričio mėnesį miesto centre pastatytas didelis kryžius iš ąžuolo su Nukryžiuotoju. Vėliau tokie kryžiai pastatyti Ukrainos sotinėje Kijeve ir Donecke.
2006 m. Gavėnios metu, gavus Ukrainos Romos katalikų bažnyčios kardinolo Marjano Javorskio, Graikų apeigų katalikų bažnyčios ir Stačiatikių bažnyčios vyskupų palaiminimą, Kryžius apkeliavo visus Ukrainos regionus, dalyvavo įvairių konfesijų Šventovėse Šv.Mišiose, giedant litanijas naktiniuose budėjimuose. Žmonės nešė Kryžių miestų ir kaimų gatvėmis, susijungiant su Jėzumi Kristumi Jo Kryžiaus kelyje. Taip Kryžiaus Dėkingumo misija pasipildė Vienybės intencija.
2006 m. gegužės 28 d. Krokuvoje Popiežius Benediktas XVI pašventino Padėkos ir Vienybės KRYŽIŲ.
2008 M. birželio mėn. Kryžius aplankė Fara Poznanskos ir Sniego Marijos (Pavlovicai) bažnyčias. 2008m. gegužės 13 d. palaiminus Varšuvos arkivyskupui Nyčui Kryžius aplankė Šv. Onos bažnyčią.
2008m. birželio 13-14 dienomis Vilniuje, aplankius Dievo Motinėlės Gailestingumo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus Gailestingumo šventoves, Šv.Teresės bažnyčią ir Šv. Kryžiaus namus, Kryžius atkeliavo į gražiąją Katedrą. Joje Kryžius apsistojo šalia Nukryžiuotojo drobulės. Taip Padėkos ir Vienybės Kryžius pasišventusiems maldininkams lydint persisėmė Gailestingumo dvasia.
Šia Kryžiaus piligrimine kelione mes norime pakviesti visus pasaulio žmones išreikšti Jėzui Kristui savo begalinį Dėkingumą, kad Jis iš begalinės Gailestingosios Meilės už kiekvieną iš mūsų asmeniškai numirė ant kryžiaus ir tokiu būdu suteikė mums Amžinąjį Išgelbėjimą. Šio Kryžiaus kelionės tikslas yra vienyti į vieną Dievo didelę ir jaukią šeimyną visas pasaulio tautas, visus burti prie Viešpaties Kryžiaus, semtis iš Viešpties Jėzaus Kristaus Dėkingumo, Vienybės ir Gailestingumo. Norėtųsi, kad visi žmonės susimąstytų, jog Jėzus Kristus kentėjo už kiekvieną žmogų.
Labai svarbu yra dėkoti Jėzui Kristui už Jo mirtį ant kryžiaus.
Yra planuojama tokia Padėkos, Vienybės ir Gailestingumo Kryžiaus kelionė: Ukraina- Lenkija- Lietuva- Latvija- Estija- Skandinavija- Vakarų ir Pietų Europa- Afrika- Artimieji Rytai- Azija- Indonezija- Austarlija- Okeanija- Pietų ir Šiaurės Amerika- Rusija- Baltarusija- Rytų ir Centrinė Europa.
Kryžiaus kelias yra skirtas Jėzaus Kristaus mirties bei Prisikėlimo 2000\jam jubiliejui ( 33- 2033 metai).
Jeigu Jūs norite prisijungti ir palaikyti Padėkos Kryžiaus kelionę per visas pasaulio sostines, Jūs galite mums parašyti: thanking_cross@hotmail.com; butautas.dainius@gmail.com (lietuviškai).

Visuomeninė organizacija „Viešpaties Padėkos Kryžiaus komitetas“
www. thankingcross.info