Pielgrzymka z Krzy?em wdzi?czno?ci do wszystkich stolicach ?wiata

Pielgrzymka wdzi?czno?ci do wszystkich stolic ?wiata z d?bowym krzy?em rozpocz??a si? we Lwowie, gdzie w centrum miasta, w listopadzie 2005 r. ustawiony zosta? wielki d?bowy krzy? z figur? ukrzy?owanego Zbawiciela. Nieco p??niej takie krzy?e zosta?y ustawione w Kijowie i Doniecku. Ta pielgrzymka wdzi?czno?ci z krzy?em jest po?wi?cona jubileuszowi 2000 lat od Odkupie?czej ?mierci Jezusa Chrystusa na krzy?u i Jego Zmartwychwstania (33 — 2033r.). Tym pielgrzymowaniem pragniemy wezwa? ludzi ca?ego ?wiata do wyra?enia swojej wielkiej wdzi?czno?ci Jezusowi Chrystusowi za m?cze?sk? ?mier? na krzy?u z mi?o?ci do nas, Zmartwychwstanie po trzech dniach i wyjednanie nam zbawienia u Boga Ojca. Pielgrzymka ta ma na celu zjednoczy? w jedn? rodzin? wszystkie narody ?wiata przy krzy?u Chrystusa. Po nawiedzeniu Krzy?a Misyjnego do wszystkich stolic ?wiata grupy organizacyjne w ka?dym kraju przygotowuj? i ustawiaj? wielkie d?bowe krzy?e w centrum stolicy. W ten spos?b pragniemy ukaza?, ?e B?g jest w centrum naszego ?ycia. Proponujemy nast?puj?cy przebieg pielgrzymki: Lw?w - Warszawa - wszystkie stolice kraj?w nadba?tyckich - Wilno, Ryga, Talin; Skandynawii, Wielkiej Brytanii, ca?ej zachodniej, wschodniej i po?udniowej Europy; Afryki, Bliskiego Wschodu, centralnej i po?udniowej Azji, Indonezji, Australii, Oceanii, po?udniowej i p??nocnej Ameryki, Rosji, Bia?orusi i Ukrainy. W czasie Wielkiego Postu 2006 r. z b?ogos?awie?stwem Mariana Jaworskiego, kardyna?a Ko?cio?a Rzymsko-Katolickiego, biskup?w Grecko-Katolickiego Ko?cio?a oraz Ukrai?skiego Prawos?awnego Ko?cio?a Krzy? nawiedzi? wszystkie regiony Ukrainy. Zatrzymuj?c si? w ?wi?tyniach ro?nych konfesji na Mszy ?w. , nocnych czuwaniach, adoracjach, a tak?e by? niesiony przez wiernych na ulicach miast i wsi przy??czaj?c si? do Chrystusa w Jego drodze krzy?owej. Zwracamy si? z gor?c? pro?ba o przy??czenie si? do misji pielgrzymki wdzi?czno?ci na terenie Waszego kraju.